En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider
Del denne værdifulde viden:

Årsopgørelsen fra SKAT 2011 - hvad skal du gøre?

Skrevet af Hans Peter Christensen, marts 2012

SKAT’s hjemmeside var i den foregående weekend, en af Danmarks mest besøgte hjemmesider. Mange var inde for at se, om de skal af med restskat eller om de skal have penge tilbage. Når folk taler om det, bliver der ofte talt om, at man er heldig eller uheldig - alt afhængig af om man skal have penge tilbage eller skal aflevere. Jeg vil gerne understrege, at din skat intet har med held at gøre – du bestemmer selv om du vil have penge tilbage eller aflevere dem, det kræver blot, at du har grundreglerne på plads.

Det allervigtigste for at undgå restskat er, at du udfylder din forskudsopgørelse korrekt, og husker at ændre den i løbet af året, hvis der sker ændringer. Forskudsopgørelsen er at et slags skattebudget, hvor du informerer SKAT om dine forventede indtægter og fradragsberettigede udgifter i løbet af året. Din trækprocent og fradrag på lønsedlen bliver så beregnet på baggrund heraf, og skatten bliver automatisk opkrævet hen over året. Hvis dine oplysninger er korrekte, stemmer den opkrævede skat, med beløbet du reelt skal betale jævnfør årsopgørelsen.

Hvorfor er der så, så mange, der skal betale restskat eller have penge tilbage? Tallene på forskudsopgørelse fra 2011, er automatisk generet ud fra din årsopgørelse 2009, dog er enkelte tal reguleret med prisudviklingen. Da der nemt kan være sket store ændringer på de to år, enten på indkomstsiden i form af nyt job, overgang til pension eller andet og/eller på fradragssiden, hvor renteudgifter, kørselsfradrag mv. nemt kan være ændret. Der kan også ske ting i løbet af året, der er svære at forudse, især afkast på investeringer, men også renteændringer på lån kan have betydning – ligesom jobskifte, køb af bolig og andre større ændringer kan ske i løbet af året. Det er derfor vigtigt at ajourføre forskudsopgørelsen sammen med. Selvom alt er indberettet korrekt, kan der være et problem, hvis indkomsten ikke er fordelt nogenlunde jævnt henover året, da SKAT forudsætter at den oplyste indkomst kommer i lige store dele. Har du meget svingende indtægter vil der derfor være risiko for, at SKAT ikke har opkrævet det korrekte beløb via indkomsten. Vil du undgå dette, skal du sørge for at oplyse ”betalt skat indtil ændring” og ”indkomst indtil ændring” på din forskudsopgørelse i løbet af året, og især ved større ændringer.

Kontroller årsopgørelsen
Årsopgørelsen er det egentlige skatteregnskab for året. De fleste tal opgives automatisk fra arbejdsgiver, bank mv., men det er vigtigt at gå dem igennem, de kan også begå fejl! Derudover er der en forholdsvis stor risiko for, at der mangler nogle oplysninger, og du dermed snyder dig selv i skat. Du kan også have glemt at opgive noget indkomst og dermed ikke betaler den skat du skal. SKAT har lavet en liste over de punkter man skal være ekstra opmærksom på (se tabel)

Min erfaring er, at børnebidrag, befordring og diæter faktisk glemmes af en del, og det kan være ret store beløb, det drejer sig om. Håndværkerfradrag er et rimelig nyt begreb, og er omfattet af særlige regler, faktisk er det for sent at indberette hertil nu for 2011 (frist 29. feb). Ordningen fortsætter i 2012, så vær opmærksom på at få det indberettet i rette tid til næste år. Tab på aktier eller andre investeringer er et område for sig. SKAT har udviklet et modul, der skal hjælpe ved automatisk at kunne udregne tab og gevinster. Det fungerer dog ikke optimalt endnu, men kan være en hjælp for de fleste. Da mange har oplevet tab i gennem krisen, kan det være en meget god ide at få set tingene igennem, og få registreret tabet hos SKAT. Når først tabet er registreret, gemmes det i al tid fremover (til det er udnyttet fuldt ud) og kan bruges, så der spares skat på senere gevinster og udbytte! Husk at du kan gå tre skatteår tilbage med ændringer til din skat, hvis du skulle opdage fejl i tidligere indberetninger.

På indtægtssiden spiller værdipapirer ind igen, som en af de poster, der bør gennemgås. Også lejeindtægter er der mange, der har. Det kan være udlejning af et fritidshus, et værelse, en hel udlejningsejendom med flere lejemål, forældrekøb til et eller flere af børnene eller en lejlighed/et hus, man ikke har kunne eller ville sælge under krisen og i stedet lejer ud. Her er der god grund til at bruge lidt ekstra tid på at sætte sig ind i de forskellige metoder til at opgøre sin lejeindtægt på. Ved udlejning af værelse og fritidshus kan der bruges nogle bundfradragsmetoder, hvor en del af indkomsten er skattefri, og der betales fuld skat af resten – det er de oftest benyttet, men der kan også benyttes en regnskabsmetode.

Ved udlejning af lejlighed / hus er der tre metoder.

  1. Personlig indkomst / almindelige regler
  2. Kapitalafkastordning
  3. Virksomhedsskatteordning

For alle tre gælder det, at huslejen fratrækkes de reelle omkostninger såsom: forsikring, ejendomsskat, ejerforening, vedligeholdelse (ej forbedring), revisorbistand mv. – resultatet heraf kalder jeg ”overskud før renter”. Anvendelsesudgifter som vand, varme og el, afregnes direkte af/med lejeren. Hvis du har valgt personlig indkomst vil ”overskuddet før renter” skulle opgives på årsopgørelsen som overskud fra udlejning, og dine evt. renteudgifter fra lån i ejendom tælles med i din kapitalindkomst som sædvanlig.

Har du valgt kapitalafkastordning, kan du i ”overskuddet før renter” fratrække kapitalafkast, men i stedet lægge det til i opgørelsen af renter. Det vil sige, at du flytter noget fradrag fra rentefradrag til fradrag i den personlige indkomst. Og da skatten på personlig indkomst som udgangspunkt er højere end rentefradraget sparer du skat. Hvor meget du må flytte, udregnes ved at gange kapitalafkastsatsen (2 % for 2011) med kapitalafkastgrundlaget (købspris for ejendommen), dog maksimalt det højeste af ”overskuddet før renter” eller dine samlede renteudgifter fratrukket renteindtægter. Der er krav om et (simpelt) regnskab/opgørelse af skatten, når der bruges kapitalafkastordning, men du kan uden problemer overføre penge imellem udlejning og privatøkonomi.

Har du valgt virksomhedsordningen, kan alle dine renteudgifter vedrørende ejendommen fratrækkes i ”overskuddet før renter”, og har du friværdi i ejendommen, kan du få en del af overskuddet ud som kapitalindkomst, der som udgangspunkt er lavere beskattet. Der er forholdsvis strenge krav til regnskabet og ingen sammenblanding i mellem privatøkonomien og udlejningsejendommen, medmindre det bogføres på en mellemregningskonto.

Alt i alt er personlig beskatning det nemmeste at håndtere, men giver oftest også den største beskatning. Kapitalafkastordningen giver gode muligheder for bedre fradrag af renterne, men giver lidt regnskabsmæssigt arbejde – det kan dog oftest gøres selv evt. med hjælp den første gang. Virksomhedsordningen sikrer fuldt fradrag, men kræver som udgangspunkt revisorbistand. Har du kun små lån og/eller variabelt forrentede lån i ejendommen vil kapitalafkastordningen oftest være det bedre valg, hvor hårdt belånte ejendomme, ofte er bedre tjent med virksomhedsordningen. Der er dog mange ting der spiller ind, så få gerne en professionel vurdering deraf, og husk at medregne udgiften og tidsforbruget på regnskabet i opgørelsen af den samlede fordel ved at bruge de nævnte ordninger.

Brug noget tid på at sætte dig ind i din egen skat, den er givet godt ud, og jo før du får helt styr på det, jo flere år har du gavn af det – meget kan man sige om skatten, men den er nu nok kommet for at blive.

Ultimate Web