En del af   BEIERHOLM - VI SKABER BALANCE
Undersider
Del denne værdifulde viden:

Skattereformens betydning for din opsparing og investeringer

Skrevet at Hans Peter Christensen, juni 2009

Skattereformen påvirker os alle blandt andet via den lavere indkomstbeskatningen. Der er dog også andre ændringer, der vedrører lidt færre mennesker, men som er meget vigtige for dem, der påvirkes af det.

Privat opsparing – kapitalindkomst (eksempelvis renter på bankkonti og fra obligationer)

I dag betales der indkomstskat af positiv kapitalindkomst (når renteindtægterne overstiger renteudgifterne), det betyder at hvis rentemodtageren eller dennes ægtefælle betaler topskat afleveres ca. 60 % af renteindtægterne som skat. Skattefrie kursgevinster på danske blåstemplede obligationer har derfor været i høj kurs hos topskatteplagede investorer.

Bundfradrag

Til næste år bliver der indført et bundfradrag på kr. 40.000 (dobbelt for ægtefæller), hvor der ikke skal betales topskat, og samtidig forsvinder mellemskatten. Det betyder at skatten på de første kr. 40.000 går fra ca. 60 % til ca. 37,5 % og for de resternde ned på 52,5 %. Udover bundfradraget på de kr. 40.000 bliver selve grænsen for hvornår der betales topskat også flyttet med kr. 36.000, så ligger investor i dag på grænsen af topskat, er der altså plads til kr. 76.000 i renteindtægter uden der skal betales topskat.

Renteindtægter mere attraktive

Det betyder at det til næste år bliver langt mere attraktivt at modtage renter for personer der betaler topskat. Spændet mellem nettorenten på en lavt forrentet obligation med en stor kursgevinst og en højt forrentet obligation eller opsparing uden kursgevinster bliver altså mindre. Det gør højere forrentet obligationer relativt mere attraktive for netop denne gruppe investorer. Da disse obligationer ofte handles ud fra nettoafkastbetragtninger, kan denne forskydning have en effekt på kursudviklingen herpå.

Aktiebeskatning

Skatten på aktieindkomst falder marginalt. Aktieindkomst over 48.300 beskattes med 42 %, hvor det i dag er 43 / 45 %. Under 48.300 (indeksreguleres) vil beskatningen i 2012 falde fra 28 til 27 %.  Tager vi udgangspunkt i en investor, der betaler topskat, har en renteindtægt på kr. 50.000 om året, skattefri kursgevinster på kr. 20.000 og aktieindkomst på kr. 60.000 begge vil forskellen være som illustreret her
 

 
Brutto 2009 & 2010
Netto 2009
Netto 2010
Renteindtægt
50.000
20.000
29.750
Kursgevinster (obl.)
20.000
20.000
20.000
Aktieindkomst
30.000
21.600
21.600
I alt
100.000
61.600
71.350

Investor får altså et afkast, der efter skat er 16 % højere på grund af den lempeligere beskatning på renteindtægterne. Den lille ændring i aktiebeskatningen har ingen betydning i dette eksempel, men ville påvirke med kr. 300, hvis det havde været i 2012.
Konklusionen er, at når der ses på afkastet efter skat for private investorers frie midler, vil aktierne tabe terræn til obligationer med høj rente eller højrentekonti.

Pensionsopsparing

På pensionsopsparinger betales pensionsafkastskat, der altid er 15 % uanset om det er renter eller kursgevinster. Der sker altså ingen ændringer i nettoafkastet på baggrund af skattereformen. Beskatning på udbetalinger af pension berøres naturligvis.

Opsparing i selskaber

Renter og kursgevinster på obligationer indgår i selskabets resultat og selskabsbeskattes. Aktier er indtil indkomståret 2010 skattefrie, hvis de har været ejet i mere end 3 år. Dette laves nu om og derudover ændres beskatningen fra at være realisationsbeskattet til at bliver lagerbeskattet (gælder for porteføljeaktier - altså når der ejes under 10 %). Det betyder at selskabet beskattes af gevinster uanset om de er realiseret eller ej.

Overgangsordning

De fleste selskaber med aktier i porteføljen har lidt tab over de seneste år. I sidste øjeblik blev der lavet en ændring i reformen, der gjorde det muligt for selskaberne at udnytte dette tab. En positiv sideeffekt er at tab på aktier ejet over 3 år tid, som med de nuværende regler ikke er fradragsberettiget, også kan udnyttes. Det bliver muligt fordi der laves en nettotabssaldo, der groft sagt er den samlede købspris af alle aktier fratrukket værdien ved indgangen til indkomståret 2010. Er den positiv er der et tab der kan udnyttes ved senere gevinster. Er saldoen negativ er der en gevinst, der udløser beskatning.
Det kunne være fristende at realisere evt. gevinster på skattefrie beholdninger, men det ”hul” er lukket da skattefrie gevinster/tab realiseret efter d. 25. maj 2009, alligevel indregnes i nettotabssaldoen. Udbyttebeskatning ændres også. I dag er det kun 66 % af udbytte fra porteføljeaktier der medregnes i skatteopgørelsen, men dette ændres så hele udbyttet beskattes fremover.
Konklusionen er, at for selskabers vedkommende er det blevet mindre attraktivt at investere kapitalen i aktier. Selskabsejerne kan for størstedelens vedkommende lige så godt udlodde pengene og købe aktierne privat, så slipper de for lagerbeskatningen.

Er du i tvivl om hvad det betyder for dine investeringer?

Det kan være svært at gennemskue hvordan skattereformen påvirker dig og dine investeringer. Det er derfor en god ide at søge rådgivning hos en professionel, har du forskudt regnskabsår eller planer om at ændre på din portefølje, er det med at få afklaret situationen med det samme.
 

Ultimate Web